Issuu on Google+

‫صحيفت أسبوعيت ثوسيت‬ ‫إخباسيت ثقافيت هي حلبيست‬ ‫أحفاد خالد‬ ‫مجعت ‪:‬‬ ‫ًصش هي اهلل وفخح قشيب‬ ‫تصذر عه مجلساألبيت‬ ‫الثورة في مذيىت تلبيست‪ //‬السىت األولى‪ //‬العذد " الثالث والعشريه"‪ "45" ،‬الجمعت‪ٌ3655 \8\42:‬ـ‪ ،‬الموافق لـ ‪ 4234 \7\33‬م‬ ‫هي ًوس القشآى و هذي النبوة‬ ‫قاااا اهلل ‪ { : ‬حََّخااإ إَرا اسَااخيَ لَ الشُسو اَن وَ نُااوا أًَّ و انَ ق اذَ ذن ازابووا ََااا َهونَ ًصَ اشوًا‬ ‫فنوجِّيَ هَيَ ًشَا و وَلا يوشَدُ بَأْسونَا عَيَ الْقوَمَ }‪.‬‬ ‫سوسة يوسف {‪}111‬‬ ‫وعاي خباا باي األسث ‪ ‬أًا قااا‪ :‬كوااوًا إس سساوا اهلل ‪ ‬وهاو هخوساذ‬ ‫بشدة ل يف َ الاعبت‪ ،‬قلنا ل أال حسخنصش لنا؟ أال حذعوا اهلل لنا??‬ ‫فقاا سسوا اهلل ‪ :‬كلقذ ذاى الشََ يف هي قبلان‪ ،‬حيفش لا يف األس‪ ،،‬فيجعاَ‬ ‫في ‪ ،‬فيجا باملنشاس‪ ،‬فيوضا علاإ سأسا فيشاث بااثنخا‪ ،‬وهاا يصاذن رلاه عاي دينا ‪،‬‬ ‫وميشااب بأهشاااد ا ذيااذ هااا دوى وا هااي عماان أو عصااب‪ ،‬وهااا يصااذن رلااه عااي‬ ‫دين ا ‪ ،‬واهلل ليااخوي هاازا األهااش نأي ليااخوي اهلل هاازا األهااش حخااإ يس اري الشاذااب هااي‬ ‫صا ا اانعا إس ح ا ا ااشهوث‪ ،‬ال اا ا اااى إال اهلل و الا ا ااز ب علا ا ااإ نو ا ا ا ‪ ،‬ولاا ا اانان‬ ‫حسخعجلوىك‬ ‫{سوان البخاسي}‬ ‫ذلوت الخحشيش‬ ‫ليي م ماميين كو لييهو ليي ييدفن تسيي ب لليي ميين كهت ييا مييو ن يينا‬ ‫ه درات مو كجي الهويه يل يول هلليو المايت كو تخسيو اهت ينر ي ا‬ ‫الادفل هتضمو استخقن و ل د ل المشقة اللف لة لللهغو هتخق قو ‪.‬‬ ‫يو كغلب المجرم و لات ك داف مليهو لليب تخق قاين ه سيارهو ميو‬ ‫كج الهوه يل انل مع من ف ان مو يلخين اذ لينآهر و‪ ...‬هللهاين‬ ‫تلقب مو الهنخ ة الهظر ية ك يدافن يو ليت هي لر يملنه ية مشيرهل تان في‬ ‫هظيير كوييخنلانل ه يي ا ميين ج لهيين للييب قيي و مييو سيياهلة تشييه‬ ‫الادفل كي دف لنو‪....‬‬ ‫يو كلظت من ت لع ليو كي يهسينو شير فل يه هدمية ه هو‪...‬شي لو‪...‬‬ ‫كلهنئييو‪ ...‬هالقضيينى للييب الوييرالنا هالفسييند هالظل يت لويينلا الهفيين‬ ‫الوالح هاله ر هال د ل لغض الهظر لو ونخلو ك ن لنو‪...‬‬ ‫ههخييو ييد خييددهن ييدفهنل ييدف همييها ههخ يين مييو كج ي تخق قييول هل ي‬ ‫كغلب من ملو إلهسنو كو مللو "ه تو" ف سل لو ‪.‬‬ ‫دفهن ي ون كوهاتلت هتلل غ كرائلت الدالة للب رؤالتل المرشيد يليب‬ ‫كخق قة ضن نلتل مو غ ر تخ ز كه ت وب‪...‬‬ ‫ييدفهن تقييد ت ميين جييب لل هيين مييو لفيينح فيي سييل الييه ول لفيينخلت‬ ‫لللمنتلتل هلفنخهن لهقلانل ه دفهن كو توي للير ويخ فتهن يليب الملينو‬ ‫اآ او الوخ خة فتخر من ته هي لل و اذجسند مو لهب ‪...‬‬ ‫هلأ الت اله ر سهخق ك داف كمتهن ف الخر ة هاللرامة ‪.‬‬ ‫رئيس التحرير‪ :‬محمد أمين النجار‬


العدد الثالث والعشرين

Related publications