Issuu on Google+

บทคัดย่อ ปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นประเทศที่ สวยงามประเทศหนึ่งจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวกันมาก จึงทาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว มากมาย เกิดขึ้นอย่างตลาดน้า มีแถบทุกจังหวัด และแต่ละจังหวัดแข่งขันกันมาก ตลาดน้าคลอง ลัดมะยมเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพราะอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ไม่คิดว่าจะมี ความเป็นธรรมชาติหลงเหลืออยู่ แต่ถ้าได้ไปจะรู้ว่าตลาดน้าคลองลัดมะยมเป็นตลาดที่มีความเป็น ธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง หัวข้องานวิจัย การ ออกแบบหนังสือเล่มเล็ก แนะนาการ ท่องเที่ยวตลาดน้า คลองลัด มะยม ชื่อนักศึกษา นางสาววรรภา พรั่งแก้วพลาย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ สาขาวิชา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2555 ก


บทคัดย่อ

Related publications