Issuu on Google+

Compaq Comp uter Inc. ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจาเดือนมกราคม 2556 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปี ฉบั ่ 1 มกราคม 2556 ฉบับบ วันวัทีน ่ 1 ที มกราคม 2556 นายสุปิติ ขุนภักดี นายนันทพล พงษ์สรอย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ...พ่อเมืองจังหวัดกาญจนบุรี... สารบัญ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมอบกระเช้าอวย พรปีใหม่ ผอ.สพป.กจ. เขต 3 2 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มอบ กระเช้าอวยพรและขอรับพรปีใหม่ จาก ผู้บริหารระดับสูง สพป.กจ. เขต 3 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 3 ประชุม คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครัง้ ที่ 4/2555 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติ “การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน” ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 4 นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต3 พร้อมผู้อานวยการกลุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายชัยวัฒน์ ลิมปวรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี และ นายกาศพล แก้วประพาฬ รอง.ผวจ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 56 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ...


จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3

Related publications